Vishnu Sahasranamam first 36 names.
Names and Meanings of Vishnu Sahasranamam.