Match Your Kundali

Sri Lakshmi Narayana Ashtottara Shatanamavalli

Featured Video Play Icon

Sri Shantha Maharishi Virachitha Sri lakshmi Narayana Stotram

1) Om Lakshmi Narayanaya Namaha

2) Om Lakshmi Nayana Manoharaya Namaha

3) Om Lakshmi Soundarya Sevitaya Namaha

4) Om Lakshmi Kantaya Namaha

5) Om Lakshmi lavanya Priyaya Namaha

6) Om Lakshmi Vallabhaaya Namaha

7) Om Lakshmi Bhogaika Nilayaya Namaha

8) Om Lakshmi Soubhagya Vardhanaya Namaha

9) Om Lakshmi Priyaya Namaha

10) Om Lakshmi Sahayavate Namaha

11) Om Lakshmishaya Namaha

12) Om Lakshmi Vakshase Namaha

13) Om Lakshmi Sambhandabhoomne Namaha

14) Om Lakshmi Bhayavivardhanaya Namaha

15) Om Lakshmyaaya Namaha

16) Om Lokarakshaparayanaya Namaha

17) Om Lokasakshine Namaha

18) Om Lokanandanaya Namaha

19) Om Lokanayakaya Namaha

20) Om Loka Paavanaya Namaha

21) Om Leelakshaya Namaha

22) Om Leelavaichitrakovidaya Namaha

23) Om Loka Garbhaya Namaha

24) Om Leela Manushavigrahaya Namaha

25) Om Linavigrahaya Namaha

26) Om Lokadyakshaya Namaha

27) Om Lokapalaya Namaha

28) Om Lopiyaya Namaha

29) Om Lingaya Namaha

30) Om Lalaya Namaha

31) Om Laghave namaha

32) Om Lokasamrakshanarthaya Namaha

33) Om Lokathishayasoundaryanilaye Namaha

34) Om loukikakamakatre Namaha

35) Om Lelihanamahaghoramahatejaswaroopavate Namaha

36) Om Lalatanayanajwaalajaladhadhandamanmadhaya Namaha

37) Om Lalatanetradahanabhasmikritamanobhavaya Namaha

38) Om Lakshyalakshmaswaroopaya Namaha

39) Om Lakshya lakshavivarjitaaya Namaha

40) Om Labhavriddhivivarjitaaya Namaha

41) Om Lakshyaya Namaha

42) Om Lakshya Lakshasakshine Namaha

43) Om Loka Sakshine Namaha

44) Om Lakshanatrayavignanaya Namaha

45) Om Layaheenaya Namaha

46) Om Lakshmaeshaya Namaha

47) Om Lakshmakshaya Namaha

48) Om Lakshmalakshanaya Namaha

49) Om Laline Namaha

50) Om Lambika lokamargatrite Namaha

51) Om Labdha lakshyaya Namaha

52) Om Labdha Sidhaye namaha

53) Om Labhayaya Namaha

54) Om Laksharunekshanaya Namaha

55) Om Lolakshinayakaya Namaha

56) Om Lokine Namaha

57) Om Lokanathaya Namaha

58) Om Latamayaya Namaha

59) Om Latapoojaparayaya Namaha

60) Om Lolaya Namaha

61) Om Laksha mantrajapapriyaya Namaha

62) Om Lambikamarganirataya Namaha

63) Om Laksha Kotyandanayakaya Namaha

64) Om Lokatmane Namaha

65) Om Lokakrite Namaha

66) Om Lokavandyaya Namaha

67) Om Lakshyadyutaye Namaha

68) Om Lokanetre namaha

69) Om Lokasangrahavidhyine Namaha

70) Om Loka Pramanaya Namaha

71) Om Lokanutsadahetave Namaha

72) Om Labdhasantusthaya Namaha

73) Om Lakshmanagrajavandhyaya Namaha

74) Om Leelakartre Namaha

75) Om Loukikanandadatre Namaha

76) Om lalajigvaya Namaha

77) Om lakshmanavarnakshamaya Namaha

78) Om Langalakrishtanagresamviklagananagaraya Namaha

79) Om Lakalokaparasthanastitabalakadaya Namaha

80) Om Lokakshayakrite Namaha

81) Om Lokasamakritiktavrittaye Namaha

82) Om Lokakartre Namaha

83) Om Lokadritaye Namaha

84) Om Lohitakshaya Namaha

85) Om Loka Pujitaya Namaha

86) Om Leelanandanirodakrite Namaha

87) Om Lokasrishte Namaha

88) Om Lokakrante Namaha

89) Om Lokavikrantaya Namaha

90) Om Lankadhamshine Namaha

91) Om Lankasankochakaya Namaha

92) Om Lokasrishte Namaha

93) Om Lavaleshadukharhitaya Namaha

94) Om Lakshmanaya Namaha

95) Om Lakshmanavallabhaya Namaha

96) Om Lakshmanagrajaya Namaha

97) Om Lakshanaya Namaha

98) Om Lakshadarshathitadarshanaya Namaha

99) Om Leelagovardhanodharapalitaswavarjapriyaya Namaha

100) Om Lokavedapratitapurushottamaya Namaha

101) Om Latikakhandasadrushayaya Namaha

102) Om Lajjapaharakaya Namaha

103) Om Lokashristyadishaktaya Namaha

104) Om Leelasameepvadavagnaye Namaha

105) Om Leelahatamahavallaya Namaha

106) Om Lokasamrakshakaya Namaha

107) Om Lambajigvaya Namaha

108) Om Lakshyaparadasamanamanasaya Namaha